KAJOTbet

Nápověda | Kontakty | Zaregistruj se | Zapomenuté heslo?

Přihlášení uživatele

21.7.2019 17:30:40

Vyhledávání

SÁZKOVÝ TIKET

Tiket je prázdný.

Vyberte prosím sázkovou příležitost z nabídky.

Jste tu poprvé? Nápověda pro vás je zde.

Live

Nejsou vypsány žádné live zápasy

Obchodní podmínky upravující vztah mezi provozovatelem a sázejícím

I.

Obecná ustanovení


1. Společnost NET and GAMES a. s., se sídlem Bednářova 621/29, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ: 28330633, DIČ: CZ28330633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5811 (dále jen provozovatel), provozuje internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem KAJOT bet ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) doplňují herní plán provozovatele pro internetové kurzové sázení (dále jen herní plán) a upravují práva a povinnosti sázejícího a provozovatele související s hráčským kontem sázejícího. Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a sázejícím.

3. Provozovatel umožňuje sázejícímu zejména:
a) zřídit hráčské konto a vložit na něj finanční prostředky, které může sázející využívat kdykoli bez časového omezení a podle jeho svobodného rozhodnutí k úhradám kurzových sázek v souladu s herním plánem a těmito OP.
b) vyplacení finančních prostředků sázejícímu z hráčského konta v souladu s herním plánem a těmito OP.
c) kdykoli hráčské konto zrušit, přičemž vzniká sázejícímu nárok na výplatu finančních prostředků na hráčském kontě v nespotřebované výši, a to vše v souladu s herním plánem a podmínkami definovanými v těchto OP.

II.

Založení hráčského konta


1. Hráčské konto bude sázejícímu založeno, pokud:
- sázející splňuje podmínky účasti dle § 3, odstavce 1 herního plánu
- sázející byl řádně registrován v dle § 3 herního plánu

2. V rámci registrace jsou po zájemci požadovány identifikační a kontaktní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství a české telefonní číslo, emailová adresa. Kontaktní údaje může sázející později změnit v rámci svého hráčského konta.

III.

Vklady na hráčské konto


1. Po založení hráčského konta si na něj může sázející vložit finanční prostředky, a to způsoby uvedenými v § 7 herního plánu.

2. Při vkladu na účet příkazem k úhradě převádí sázející finanční prostředky ze svého registrovaného bankovního účtu na bankovní účet provozovatele, který je uveden na internetových stránkách provozovatele spolu se všemi údaji, jež budou pro úspěšný průběh transakce vyžadovány, zejména pak variabilní symbol. Vklad je považován za provedený až v okamžiku, kdy příslušná suma, kterou sázející vkládá, bude připsána na bankovní účet provozovatele. V případě, že sázející při platbě na bankovní účet provozovatele nedodrží předepsaný postup a neuvede požadované údaje, provozovatel nezodpovídá za případné zdržení připsání prostředků na hráčské konto z důvodu ztížené identifikace platby, případně úplné nemožnosti její identifikace. Provozovatel v této souvislosti neodpovídá sázejícímu též za jakoukoliv škodu.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli rozšířit nabídku možných platebních kanálů pro převod finančních prostředků na hráčské konto. Provozovatel nezodpovídá za eventuální zdržení připsání finančních prostředků z důvodu technických nebo jiných problémů na straně provozovatele platebního kanálu.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit výši minimální a maximální částky pro jednorázový vklad na hráčské konto. O výši těchto částek je sázející informován prostřednictvím internetových stránek provozovatele, na vybraných provozovnách a prostřednictvím těchto obchodních podmínek. Aktuální limity pro jednorázový vklad v závislosti na zvoleném způsobu vkladu jsou následující:
Způsob vkladu                      Min.      Max.
Bankovním převodem               300,-    Bez omezení
E-commerce – platební karty    300,-    Bez omezení
El. Peněženkou – Paysec        200,-    Bez omezení
Platební tlačítko ČSOB, PS      200,-    Bez omezení
Hotovost na terminálu KPS       2,-       50 000,-
Tyto částky mohou být kdykoli upraveny.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit poplatek za jednorázový vklad na hráčské konto. O výši případného poplatku bude sázející informován prostřednictvím internetových stránek provozovatele a na vybraných provozovnách.

6. Sázející je povinen využívat finanční prostředky evidované na hráčském kontě výhradně k úhradě vkladu za uzavírané sázky v souladu s herním plánem. Při úhradě vkladu za uzavíranou sázku je sázející omezen zůstatkem finančních prostředků na hráčském kontě a následujícími limity:
a) Limit maximální čisté výhry na jeden tiket – 3 000 000 Kč
b)  Limit čisté výhry v závislosti na počtu příležitostí vybraných sázejícím
i.  1 sázková příležitost – SÓLO              30 000 Kč
ii. 2 – 5 sázkových příležitostí – AKO       70 000 Kč
iii. 6 – 9 sázkových příležitostí – AKO      150 000 Kč
iv.10 – 15 sázkových příležitostí – AKO    350 000 Kč
v. 16 – 19 sázkových příležitostí – AKO    650 000 Kč
vi.20 a více sázkových příležitostí – AKO  1 000 000 Kč


IV.

Výplaty z hráčského konta


1. Provozovatel vyplácí finanční prostředky z hráčského konta dle požadavku sázejícího a v závislosti na technických možnostech způsoby uvedenými v článku 3.2 herního plánu.

2. Výplaty z hráčského konta uskutečňované bankovním převodem jsou v závislosti na výši vyplácené částky realizovány v těchto lhůtách:
a) 500,- až 350.000,-                Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 2 pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
b) 350.001,- až 500.000,-          Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 5ti pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
c) 500.000,- až 1.000.000,-        Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 10ti pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
d) Částka nad 1.000.000,-         Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 30ti dnů od schválení žádosti o výplatu.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit výši minimální a maximální částky pro jednorázový výběr z hráčského konta v závislosti na zvoleném způsobu výplaty finančních prostředků. O výši těchto částek bude sázející informován prostřednictvím internetových stránek společnosti provozovatele a na vybraných provozovnách. Tyto částky mohou být kdykoli upraveny.

4. Lhůty pro výplatu finančních prostředků jsou v souladu se zákonem.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit poplatek za jednorázový výběr z hráčského konta v závislosti na zvoleném způsobu a výši výplaty finančních prostředků. O výši případného poplatku bude sázející informován prostřednictvím těchto OP.


6. Výplaty z hráčského konta uskutečňované v hotovosti na provozních místech provozovatele jsou realizovány v částkách od 100,- do 2.000,- zaokrouhleně na celé stokoruny. Poplatek za výběr hotovosti je účtován k tíži zůstatku hráčského konta.
a) Výše výběru 100,- až 500,-             poplatek 5 % z vyplácené částky
b) Výše výběru 600,- až 1.000,-          poplatek 4 % z vyplácené částky
c) Výše výběru 1.100,- až 2.000,-       poplatek 3 % z vyplácené částky

V.

Zrušení hráčského konta


1. V případě, že hráčské konto bude zrušeno z důvodů uvedených v § 5 herního plánu, má sázející nárok na vrácení nespotřebovaného zůstatku finančních prostředků na tomto kontě. Sázející však nemá nárok na vyplacení výher, které ještě nebyly připsány na hráčské konto. Provozovatel též je oprávněn v případě zrušení hráčského konta z důvodů uvedených v § 5 herního plánu považovat veškeré sázky provedené prostřednictvím zrušeného hráčského konta za neplatné. Sázející přitom pak nemá nárok na výplatu jakýchkoliv výher z takových neplatných sázek.

2. Sázející je oprávněn kdykoli hráčské konto zrušit, a to na základě elektronicky zaslané žádosti na kontaktní adresu info@kajotbet.cz. Po doručení žádosti sázejícího o zrušení hráčského konta:
- sázející již nemůže vykonávat úkony potřebné k uzavření nové sázky;
- všechny do té doby uzavřené a nevyhodnocené sázky zůstávají v platnosti;
hráčské konto bude zrušeno až po té, co budou ukončeny všechny sázky uzavřené sázejícím a případné výhry budou vybrány nebo ve smyslu herního plánu zanikne nárok na jejich vyplacení.
Pokud sázející zruší dle tohoto bodu hráčské konto, u něhož mu bylo zasláno oznámení dle § 5 herního plánu, postupuje se při zrušení hráčského konta dle odst. 1 tohoto článku.

3. Provozovatel je oprávněn zrušit hráčské konto, které je neaktivní. Za neaktivní hráčské konto se považuje takové, z něhož sázející po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců neuzavřel žádnou sázku. V případě ukončení poskytování služeb hráčského konta ze strany provozovatele se postupuje stejně, jako když o zrušení konta požádá sázející.

4. Odepře-li sázející provozovateli v souladu s § 19 herního plánu souhlas se zpracováním osobních údajů, má toto stejný účinek jako žádost sázejícího o zrušení hráčského konta dle bodu 2 tohoto článku.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit hráčské konto, a to i bez udání důvodu.

6. Oznámení o zrušení hráčského konta podle bodu 2 tohoto článku zasílá provozovatel sázejícímu na e-mail určený v registračním formuláři.

7. Oznámení o zrušení hráčského konta podle bodu 3 tohoto článku zasílá provozovatel sázejícímu na e-mail  určený v registračním formuláři.

8. Nespotřebované finanční prostředky na hráčském kontě lze sázejícímu při ukončení poskytování služeb hráčského konta vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet vedený u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.  V případě, že nespotřebované finanční prostředky není možné vyplatit na registrovaný bankovní účet, např. z důvodu, že hráč při registraci číslo bankovního účtu neuvedl, vyzve provozovatel sázejícího, aby za účelem vyplacení nespotřebovaných finančních prostředků písemně sdělil číslo bankovního účtu. Případné náklady, jež provozovateli v souvislosti s respektováním uvedených pokynů sázejícího vzniknou, hradí provozovateli sázející. Jestliže provozovatel neobdrží od sázejícího pokyny dle tohoto bodu, bude provozovatel dané finanční prostředky po zákonnou promlčecí dobu (po dobu 3 let) evidovat jako závazek a to bez povinnosti platit z těchto prostředků úroky. Pokud je výše nespotřebovaných finančních prostředků menší než 100 Kč, budou tyto prostředky použity k úhradě nákladů vynaložených provozovatelem k ukončení poskytování služeb hráčského konta. 

9. Při ukončení poskytování služeb hráčského konta a ani po dobu trvání jeho využívání, nemá sázející nárok na žádné úroky.

10. V případě zájmu o opětovné využívání služeb hráčského konta musí dojít k nové plné registraci sázejícího.

VI.

Komunikace provozovatele a sázejícího


1. Provozovatel se sázejícím komunikuje primárně písemně prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu, který sázející uvedl v rámci registrace dle § 3 herního plánu a kterou může následně změnit po přihlášení na své hráčské konto. Sázející odpovídá za správnost veškerých údajů, které v rámci registrace, případně později v rámci svého hráčského konta, uvedl. Pokud sázející uvede údaje nesprávné, následkem čehož se nebude moct seznámit se zprávami od provozovatele, jde toto k tíži sázejícího a má se za to, že zasílané zprávy jsou sázejícímu řádně doručovány.

2. Uvedením e-mailové adresy při registraci dává sázející najevo, že má možnost pravidelně, alespoň jednou za 10 dnů, číst zprávy na tuto e-mailovou adresu doručené, k čemuž se tímto zavazuje. Provozovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci se sázejícím výlučně prostřednictvím elektronické pošty. Veškeré zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu uvedenou sázejícím při registraci, nebo později změněnou v rámci hráčského konta, se pokládají za doručené 10. dnem po jejich odeslání na dotčenou adresu, bez ohledu na to, zda se s nimi sázející seznámil.

VII.

Společná a závěrečná ustanovení


1. Práva a povinnosti provozovatele a sázejícího neupravené v těchto OP se řídí platnými právními předpisy, a dále právy a povinnostmi upravenými v herním plánu a ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a sázejícím.

2. Sázející souhlasí s tím, že práva a povinnosti vyplývající z těchto OP je provozovatel oprávněn převádět na třetí osoby, stejně tak je oprávněn zabezpečit tyto povinnosti prostřednictvím třetích osob.

3. Provozovatel má právo dočasně omezit sázejícímu možnost manipulace s finančními prostředky v případě, že transakce uskutečněné na hráčském kontě vzbuzují podezření, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Hráčské konto bude odblokováno až po vyřešení sporných transakcí.

4. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah těchto OP. Změny jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění. Na zveřejnění postačuje umístění nového znění OP na internetových stránkách provozovatele. V případě nesouhlasu sázejícího s novým zněním OP je tento oprávněn požádat o zrušení hráčského konta.

5. Sázející je oprávněn řešit případné spory s provozovatelem prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u provozovatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode, kdy sázející uplatnil reklamaci u provozovatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Sázející je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

6. Tyto OP nabývají platnosti dne 25. 5. 2013.

Obecná ustanovení
1. Společnost NET and GAMES a. s., se sídlem Bednářova 621/29, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ: 28330633, DIČ: CZ28330633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5811 (dále jen provozovatel), provozuje internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem KAJOT bet ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
2. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) doplňují herní plán provozovatele pro internetové kurzové sázení (dále jen herní plán) a upravují práva a povinnosti sázejícího a provozovatele související s hráčským kontem sázejícího. Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a sázejícím.
3. Provozovatel umožňuje sázejícímu zejména:
a) zřídit hráčské konto a vložit na něj finanční prostředky, které může sázející využívat kdykoli bez časového omezení a podle jeho svobodného rozhodnutí k úhradám kurzových sázek v souladu s herním plánem a těmito OP.
b) vyplacení finančních prostředků sázejícímu z hráčského konta v souladu s herním plánem a těmito OP.
c) kdykoli hráčské konto zrušit, přičemž vzniká sázejícímu nárok na výplatu finančních prostředků odpovídajících nespotřebované částce, a to vše v souladu s herním plánem a podmínkami definovanými v těchto OP.
II.
Založení hráčského konta
1. Hráčské konto bude sázejícímu založeno, pokud:
- sázející splňuje podmínky účasti dle článku 2.1 herního plánu
- sázející byl řádně registrován v souladu s článkem 2.2 herního plánu
2. Každý sázející může mít založeno jen jedno hráčské konto. V případě pochybností je provozovatel oprávněn dočasně zablokovat hráčské konto, a to až do vyřešení těchto pochybností. Pokud se ukáže, že jeden sázející má založeno více hráčských kont, je provozovatel oprávněn všechna či některá jeho hráčská konta zrušit.
III.
Vklady na hráčské konto
1. Po založení hráčského konta si na něj může sázející vložit finanční prostředky, a to způsoby uvedenými v článku 3.1 herního plánu.
2. Při vkladu na účet příkazem k úhradě převádí sázející finanční prostředky ze svého registrovaného bankovního účtu na bankovní účet provozovatele, který je uveden na internetových stránkách provozovatele spolu se všemi údaji, jež budou pro úspěšný průběh transakce vyžadovány, zejména pak variabilní symbol. Vklad je považován za provedený až v okamžiku, kdy příslušná suma, kterou sázející vkládá, bude připsána na bankovní účet provozovatele. V případě, že sázející při platbě na bankovní účet provozovatele nedodrží předepsaný postup a neuvede požadované údaje, provozovatel nezodpovídá za případné zdržení připsání prostředků na hráčské konto z důvodu ztížené identifikace platby, případně úplné nemožnosti její identifikace. Provozovatel v této souvislosti neodpovídá sázejícímu též za jakoukoliv škodu.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli rozšířit nabídku možných platebních kanálů pro převod finančních prostředků na hráčské konto. Provozovatel nezodpovídá za eventuální zdržení připsání finančních prostředků z důvodu technických nebo jiných problémů na straně provozovatele platebního kanálu.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit výši minimální a maximální částky pro jednorázový vklad na hráčské konto. O výši těchto částek je sázející informován prostřednictvím internetových stránek provozovatele, na vybraných provozovnách a prostřednictvím těchto obchodních podmínek. Aktuální limity pro jednorázový vklad v závislosti na zvoleném způsobu vkladu jsou následující:
Způsob vkladu Min. Max.
Bankovním převodem 300,- Bez omezení
E-commerce – platební karty 300,- Bez omezení
El. Peněženkou – Paysec 200,- Bez omezení
Platební tlačítko ČSOB, PS 200,- Bez omezení
Hotovost na terminálu KPS 2,- 50 000,-
Tyto částky mohou být kdykoli upraveny.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit poplatek za jednorázový vklad na hráčské konto. O výši případného poplatku bude sázející informován prostřednictvím internetových stránek provozovatele a na vybraných provozovnách.
IV.
Využívání hráčského konta
1. Hráčské konto je chráněno přihlašovacím jménem, heslem a PIN kódem sázejícího.
2. Provozovatel nezodpovídá za ztráty a jinou škodu způsobenou sázejícímu tím, že zapomněl, ztratil nebo zveřejnil své přihlašovací údaje. Provozovatel však zajistí blokaci hráčského konta bezodkladně po té, jakmile o to sázející požádá a provede řádnou identifikaci. Odblokování hráčského konta nastane na základě požadavku sázejícího, pokud nezpochybnitelně prokáže svou identitu.
3. Sázející je povinen provozovateli co nejdříve oznámit změny, které se týkají osobních údajů uvedených při registraci.
4. Sázející je oprávněný kdykoli vstupovat na své hráčské konto, s výjimkou času určeného technologické přestávce anebo času, kdy to není možné z technických důvodů. O každé technologické přestávce bude sázející informován prostřednictvím sítě internet, pokud tato byla plánovaná.
5. Sázející může kdykoli, s výjimkou času definovaného v bodě 4 oddílu IV., uzavírat sázky a použít na úhradu vkladu peněžní částku, kterou má k dispozici na hráčském kontě.
6. Jakékoli finanční transakce podle těchto OP se vykonávají v měně CZK a jsou zaokrouhlovány s přesností na 2 desetinná místa. Vklad na hráčské konto a výplata z něj v jiné měně, než CZK, jsou vyloučeny.
7. Sázející je povinen využívat finanční prostředky evidované na hráčském kontě výhradně k úhradě vkladu za uzavírané sázky v souladu s herním plánem. Při úhradě vkladu za uzavíranou sázku je sázející omezen zůstatkem finančních prostředků na hráčském kontě a následujícími limity:
a. Limit maximální čisté výhry na jeden tiket – 3 000 000 Kč
b. Limit čisté výhry v závislosti na počtu příležitostí vybraných sázejícím
i. 1 sázková příležitost – SÓLO 30 000 Kč
ii. 2 – 5 sázkových příležitostí – AKO 70 000 Kč
iii. 6 – 9 sázkových příležitostí – AKO 150 000 Kč
iv. 10 – 15 sázkových příležitostí – AKO 350 000 Kč
v. 16 – 19 sázkových příležitostí – AKO     650 000 Kč
vi. 20 a více sázkových příležitostí – AKO  1 000 000 Kč
8. V případě, že sázející využívá opakovaně (tj. alespoň dvakrát) hráčské konto k jiným účelům (transakcím), než je uvedeno v předchozím bodě, je provozovatel oprávněn zablokovat hráčské konto a odečíst z něj náklady spojené s takto uskutečněnými transakcemi. Prostředky z hráčského konta budou odblokované až po vyčíslení všech nákladů spojených s těmito transakcemi.
9. Provozovatel je oprávněn všechny finanční prostředky převedené na hráčské konto sázejícího v rozporu s herním plánem a těmito OP vrátit sázejícímu zpět. Veškeré náklady spojené s vrácením peněžních prostředků dle tohoto bodu půjdou k tíži hráčského konta.
10. Pokud zůstatek na hráčském kontě je nižší než částka k úhradě sázky, nedojde k uzavření sázky.
11. Pokud je zůstatek na hráčském kontě záporný (v minusu), sázející je povinen hráčské konto dorovnat alespoň tak, aby zůstatek byl 0 Kč, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od výzvy provozovatele. Není-li hráčské konto dorovnáno dle předchozí věty ani do 3 pracovních dnů od výzvy provozovatele, je sázející v prodlení. V případě prodlení sázejícího delšího než 6 pracovních dnů má provozovatel nárok na náhradu vzniklé škody, zejména pak nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. Pokud prodlení přesáhne 10 pracovních dnů, bere sázející na vědomí, že dlužná částka může být provozovatelem vymáhána soudně.
V.
Výplaty z hráčského konta
1. Provozovatel vyplácí finanční prostředky dle požadavku sázejícího a v závislosti na technických možnostech způsoby uvedenými v článku 3.2 herního plánu.
2. Výplaty z herního účtu uskutečňované bankovním převodem jsou v závislosti na výši vyplácené částky realizovány v těchto lhůtách:
a. 500,- až 350.000,-             Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 2 pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
b. 350.001,- až 500.000,-     Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 5ti pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
c. 500.000,- až 1.000.000,-     Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 10ti pracovních dnů od schválení žádosti o výplatu.
d. Částka nad 1.000.000,-         Částka bude odeslána z účtu provozovatele do 30ti dnů od schválení žádosti o výplatu.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit výši minimální a maximální částky pro jednorázový výběr z hráčského konta v závislosti na zvoleném způsobu výplaty finančních prostředků. O výši těchto částek bude sázející informován prostřednictvím internetových stránek společnosti provozovatele a na vybraných provozovnách. Tyto částky mohou být kdykoli upraveny.
4. Lhůty pro výplatu finančních prostředků jsou v souladu se zákonem.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit poplatek za jednorázový výběr z hráčského konta v závislosti na zvoleném způsobu a výši výplaty finančních prostředků. O výši případného poplatku bude sázející informován prostřednictvím internetových stránek provozovatele a na vybraných provozovnách.
VI.
Zrušení hráčského konta
1. V případě, že hráčské konto bude zrušeno z důvodů uvedených v odstavci 2, oddílu II, má sázející nárok na vrácení nespotřebovaného zůstatku finančních prostředků na tomto kontě. Sázející však nemá nárok na vyplacení výher, které ještě nebyly připsány na hráčské konto.
2. Sázející je oprávněn kdykoli hráčské konto zrušit, a to na základě elektronicky zaslané žádosti na kontaktní adresu info@kajotbet.cz. Provozovatel se zavazuje, že do 7 pracovních dnů po doručení žádosti o zrušení hráčského konta vrátí sázejícímu nespotřebované finanční prostředky na jeho registrovaný bankovní účet.
Po doručení žádosti sázejícího o zrušení hráčského konta:
- sázející již nemůže vykonávat úkony potřebné k uzavření nové sázky;
- všechny do té doby uzavřené a nevyhodnocené sázky zůstávají v platnosti;
hráčské konto bude zrušeno až po té, co budou ukončeny všechny sázky uzavřené sázejícím a případné výhry budou vybrány nebo ve smyslu herního plánu zanikne nárok na jejich vyplacení.
3. Provozovatel je oprávněn zrušit hráčské konto, které je neaktivní. Za neaktivní hráčské konto se považuje takové, z něhož sázející po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců neuzavřel žádnou sázku. V případě ukončení poskytování služeb hráčského konta ze strany provozovatele se postupuje stejně, jako když o zrušení konta požádá sázející.
4. Oznámení o zrušení hráčského konta podle bodu 2 tohoto oddílu zasílá provozovatel sázejícímu na e-mail určený v registračním formuláři.
5. Oznámení o zrušení hráčského konta podle bodu 3 tohoto oddílu zasílá provozovatel sázejícímu na email a zároveň i na adresu bydliště uvedenou při registraci.
6. Nespotřebované finanční prostředky lze sázejícímu při ukončení poskytování služeb hráčského konta vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet vedený u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.  V případě, že nespotřebované finanční prostředky není možné vyplatit na registrovaný bankovní účet, např. z důvodu, že hráč při registraci číslo bankovního účtu neuvedl, vyzve provozovatel sázejícího, aby za účelem vyplacení nespotřebovaných finančních prostředků písemně sdělil číslo bankovního účtu. Případné náklady, jež provozovateli v souvislosti s respektováním uvedených pokynů sázejícího vzniknou, hradí provozovateli sázející. Jestliže provozovatel neobdrží od sázejícího pokyny dle tohoto bodu, bude provozovatel dané finanční prostředky po zákonnou promlčecí dobu (po dobu 3 let) evidovat jako závazek a to bez povinnosti platit z těchto prostředků úroky. Pokud je výše nespotřebovaných finančních prostředků menší než 100 Kč, budou tyto prostředky použity k úhradě nákladů vynaložených provozovatelem k ukončení poskytování služeb hráčského konta.
7. Při ukončení poskytování služeb hráčského konta a ani po dobu trvání jeho využívání, nemá sázející nárok na žádné úroky.
8. V případě zájmu o opětovné využívání služeb hráčského konta musí dojít k nové plné registraci sázejícího.
VII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti provozovatele a sázejícího neupravené v těchto OP se řídí platnými právními předpisy, a dále právy a povinnostmi upravenými v herním plánu a ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a sázejícím.
2. Sázející souhlasí s tím, že práva a povinnosti vyplývající z těchto OP je provozovatel oprávněn převádět na třetí osoby, stejně tak je oprávněn zabezpečit tyto povinnosti prostřednictvím třetích osob.
3. Provozovatel má právo dočasně zablokovat hráčské konto v případě, že transakce uskutečněné na hráčském kontě vzbuzují podezření, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Hráčské konto bude odblokováno až po vyřešení sporných transakcí.
4. Pokud se prokáže, že hráčské konto bylo zřízené osobě, která nesplňuje podmínky podle odstavce 1, oddílu II těchto OP, nebo že registrační formulář vyplnila a podepsala a/nebo další úkony vykonala osoba odlišná od osoby registrované jako sázející, nevzniká sázejícímu nárok na vyplacení výhry, a hráčské konto bude po zjištění výše uvedených skutečností zablokováno.
5. Celá komunikace mezi provozovatelem a sázejícím probíhá přednostně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), přičemž problémy s doručením e-mailu nezakládají sázejícímu nárok na jakoukoli reklamaci.
6. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah těchto OP. Změny jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění. Na zveřejnění postačuje umístění nového znění OP na internetových stránkách provozovatele. V případě nesouhlasu sázejícího s novým zněním OP je tento oprávněn požádat o zrušení hráčského konta.
7. Tyto OP nabývají platnosti dne 3. 9. 2012


Zpět na předchozí stránku | Tisk stránky

 

Naše značky

Sociální sítě

Sázení je povoleno pouze hráčům starším 18 let.
Účast na sázkové hře může být škodlivá.