KAJOTbet

Nápověda | Kontakty | Zaregistruj se | Zapomenuté heslo?

Přihlášení uživatele

21.7.2019 17:32:39

Vyhledávání

SÁZKOVÝ TIKET

Tiket je prázdný.

Vyberte prosím sázkovou příležitost z nabídky.

Jste tu poprvé? Nápověda pro vás je zde.

Live

Nejsou vypsány žádné live zápasy

Herní plán

Obchodní podmínky

 

§ 1 - Základní ustanovení


1. Společnost NET and GAMES a. s., se sídlem Bednářova 621/29, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ: 28330633, DIČ: CZ28330633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5811 (dále jen provozovatel), provozuje internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem KAJOT bet ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2. Tento herní plán určuje podmínky účasti sázejících v internetové kurzové sázce. Herní plán je závazný pro sázející i pro provozovatele internetové kurzové sázky. Uzavřením sázky dává sázející najevo, že souhlasí s ustanoveními tohoto herního plánu a považuje je za závazné. Herní plán je veřejným dokumentem, který je umístěný na vybraných provozovnách provozovatele a na internetových stránkách provozovatele.

§ 2 - Definice pojmů


1. Internetová kurzová sázka (dále jen sázka) – kurzová sázka uzavíraná prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet, kde výhra je podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen výhra).

Internetová kurzová sázka je provozována na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě povolení Ministerstva financí ČR (dále jen MFČR).

2. Kurz – číselné vyjádření definovaného výherního poměru, představuje tedy míru pravděpodobnosti výhry. Výška výhry je přímo úměrná kurzu, v jakém byla sázka přijatá a výšce sumy vkladu (do sázky). Provozovatel má právo kdykoli v průběhu sázkového období změnit zveřejněný kurz, případně stáhnout z nabídky libovolnou sázkovou událost, a to bez udání důvodu.

3. LIVE sázka – sázka uzavřená v průběhu konání dané sázkové události (tedy po zahájení příslušného utkání nebo závodu).

4. Sázkové období – časový úsek, začínající zahájením příjmu sázek na sázkovou událost a končící přijetím sázky na tuto sázkovou událost.

5. Sázková událost – událost zpravidla sportovního nebo jiného charakteru, která vzbuzuje zájem veřejnosti a neodporuje etickým principům, zveřejněná na příslušných webových stránkách a/nebo ostatních informačních kanálech. Sázková událost obsahuje sázkové příležitosti, které představují možné výsledky sázkové události.

6. Sázková příležitost – konkrétní skutečnost obsažená v sázkové události, o níž není nikomu předem známo, jaký bude mít výsledek. Vypsané sázkové příležitosti uveřejňuje provozovatel prostřednictvím webových stránek a/nebo ostatních informačních kanálů.
Základní tipy sázkových příležitostí jsou označovány například takto:
„1“      tip na výhru týmu (závodníka apod.), který je v sázkové příležitosti uveden jako první v pořadí;
„2“      tip na výhru týmu (závodníka apod.), který je v sázkové příležitosti uveden jako druhý v pořadí;
„0“      tip na remízu;
„10“    tip na výhru týmu (závodníka apod.), který je uveden v sázkové příležitosti jako první v pořadí, nebo na remízu;
„02“    tip na výhru týmu (závodníka apod.), který je uveden v sázkové příležitosti jako druhý v pořadí, nebo na remízu;
„12“    tip na to, že sázková příležitost neskončí remízou;
„1:0“   tip na přesný výsledek (např. 1:0);
„V“     tip na vítězství;
„1-4“   tip na umístění do 4. místa;

7. Provozovna – stálé provozní místo, povolené dle zákona.

8. Vsazená částka – peněžní suma uhrazená dobrovolně sázejícím při uzavření konkrétní sázky, jejíž návratnost se nezaručuje. Tato suma se při uzavření sázky odečte z hráčského konta sázejícího.

9. Uzavření sázky -  uzavřením sázky je okamžik (čas), kdy je sázka zaznamenána v centrální databázi provozovatele. Podmínkou uzavření sázky je, aby v okamžiku jejího uzavření byla na hráčském kontě sázejícího minimálně suma rovná vsazené částce.

10. EVK - znamená eventuální výherní kvótu, která představuje výhru, kterou sázející získá v případě, že se uskuteční všechny jím tipované sázkové příležitosti a že správně určí všechny oficiální výsledky

11. Hráčské konto – každému sázejícímu je vytvořeno hráčské konto v okamžiku dokončení registrace. Na hráčském kontě se evidují veškeré transakce sázejícího, týkající se zejména informací o vkladech, výplatách a sázkách.

12. Vklad – znamená částku, kterou sázející uhradí z hráčského konta před okamžikem uzavření sázky

13. Výhra – je realizovaná EVK nebo případně krácená EVK dle příslušných ustanovení tohoto Herního plánu

14. Sázející – znamená fyzickou osobu účastnící se sázky, která dovršila 18 let věku, která je způsobilá k právním úkonům, která v souladu s § 3 Herního plánu učiní registraci a uhradí vklad

15. Oficiální výsledek -   znamená výsledek sázkové události, který byl získán z oficiálních zdrojů

16. AKO sázka – znamená akumulovaná sázka, tj. sázka na dvě a více sázkových příležitostí

17. SÓLO sázka – znamená sázku na jedinou sázkovou příležitost

18. COMBI sázka – znamená sázku, která generuje kombinaci „k“ z „n“ sázkových příležitostí.

19. Herní plán – znamená tento herní plán pro provozování internetové kurzové sázky

20. Zájemce – znamená fyzickou osobu, která dovršila 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, a která má zájem účastnit se hry internetová kurzová sázka (sázek) a za tímto účelem je dobrovolně rozhodnuta se registrovat dle tohoto Herního plánu

21. Smlouva – znamená smlouvu o internetovém kurzovém sázení, která je uzavírána mezi zájemcem a provozovatelem při jeho registraci

22. Tiket – znamená elektronický záznam o uzavřené sázce, který je uložený v centrální databázi provozovatele a na němž jsou uvedeny všechny relevantní údaje

§ 3 - Registrace a podmínky účasti


1. Sázejícím může být  pouze fyzická osoba, která:
- není mladší 18 let;
- není nikterak omezena ve způsobilosti nabývat práv a závazků;
- není zaměstnancem provozovatele;
- není osobou stanovující kurzy nebo zajišťující informace pro stanovení kurzů;
- udělí souhlas provozovateli se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
- byla řádně registrována v souladu s článkem 2.2 tohoto herního plánu

2. Sázející je povinen se seznámit s tímto herním plánem. Neznalost tohoto herního plánu nemá vliv na platnost sázek. V případě, že bude prokázáno, že došlo k porušení článku bodu 1, § 3 Herního plánu, je provozovatel oprávněn sázky takového sázejícího vyhodnotit jako neplatné.

3. Průběh registrace

3.1 Zájemce může zahájit registraci na webových stránkách a/nebo ostatních informačních kanálech.

3.2 K dokončení registrace je nutná osobní účast zájemce ve vybrané provozovně provozovatele, která je povolena v souladu se zákonem. Obsluha provozovny ověřuje totožnost a zletilost sázejícího dle průkazu totožnosti. V případě úspěšného ověření registrovaných údajů dochází k tisku smlouvy ve dvou vyhotoveních.

3.3 Podpisem smlouvy zájemce potvrzuje, že se seznámil s platným zněním herního plánu a obchodních podmínek. Zájemce podpisem smlouvy zároveň potvrzuje pravdivost a správnost uvedených údajů, zejména že je osobou starší 18 let, že je plně způsobilý k právním úkonům, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které v souvislosti s registrací sdělil, a pokud při registraci uvedl bankovní účet, prohlašuje, že je jeho vlastníkem a zavazuje se, že tento účet bude využíván pro převádění finančních prostředků na hráčské konto, nebo z něj zpět na tento registrovaný bankovní účet. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží sázející, druhé vyhotovení zůstává obsluze provozovny.

4. Úspěšná registrace je zaznamenána v centrálním počítači provozovatele a sázejícímu je vytvořeno hráčské konto, které je chráněné jeho přihlašovacím jménem a heslem.

5. Každý sázející může mít pouze jedno hráčské konto. V případě pochybností o tom, zda sázející neporušil podmínku dle předchozí věty, je provozovatel oprávněn dočasně deaktivovat všechna hráčská konta, kterých se tato pochybnost týká a dále postupovat v souladu s § 5 Herního plánu.

6. Každý sázející může mít registrovaný jen jeden bankovní účet, jehož změna je možná pouze při osobní účasti sázejícího ve vybraných provozovnách provozovatele při opětovném ověření dle platného průkazu totožnosti. Sázející, který se již jednou registroval, se nemůže zaregistrovat pod jiným jménem nebo uzavírat sázky jménem jiného sázejícího.

7. Sázející je oprávněn si své heslo kdykoliv změnit, a to za provozovatelem předem stanovených bezpečnostních podmínek. Sázející je povinen nakládat se svými přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem, a to i bez udání důvodu.

§ 4 - Aktivace hráčského konta


1. Hráčské konto bude sázejícímu aktivováno, pokud byl sázející řádně registrován a splňuje podmínky účasti dle § 3 Herního plánu

2. O aktivaci hráčského konta je sázející informován e-mailem nebo zprávou SMS.

3. V rámci aktivního hráčského konta je každému sázejícímu veden přehled o jeho uzavřených sázkách, finančních transakcích a sázejícím registrovaných osobních a kontaktních údajů.

4. Provozovatel nezodpovídá za ztráty a jinou škodu způsobenou sázejícímu tím, že zapomněl, ztratil nebo zveřejnil své přihlašovací údaje. Provozovatel však zajistí blokaci hráčského konta bezodkladně po té, jakmile o to sázející požádá a provede řádnou identifikaci. Odblokování hráčského konta nastane na základě požadavku sázejícího, pokud nezpochybnitelně prokáže svou identitu.

5. Sázející je povinen provozovateli co nejdříve oznámit změny, které se týkají osobních a kontaktních údajů uvedených při registraci.

6. Sázející je oprávněný kdykoli vstupovat na své aktivované hráčské konto, s výjimkou času určeného technologické přestávce anebo času, kdy to není možné z technických důvodů. O každé technologické přestávce bude sázející informován předem prostřednictvím sítě internet, pokud tato byla plánovaná.

7. Sázející může kdykoli, s výjimkou času definovaného v předchozím bodě, uzavírat sázky a použít na úhradu vkladu peněžní částku, kterou má k dispozici na hráčském kontě.

8. Jakékoli finanční transakce podle tohoto Herního plánu se vykonávají v měně CZK a jsou zaokrouhlovány s přesností na 2 desetinná místa. Vklad na hráčské konto a výplata z něj v jiné měně, než CZK, jsou vyloučeny.

9. Sázející je povinen využívat finanční prostředky evidované na hráčském kontě výhradně k úhradě vkladu za uzavírané sázky v souladu s herním plánem.

10. V případě, že sázející využívá opakovaně (tj. alespoň dvakrát) hráčské konto k jiným účelům (transakcím), než je uvedeno v předchozím bodě, je provozovatel oprávněn zablokovat hráčské konto a odečíst z něj náklady spojené s takto uskutečněnými transakcemi. Prostředky z hráčského konta budou odblokované až po vyčíslení všech nákladů spojených s těmito transakcemi.

11. Provozovatel je oprávněn všechny finanční prostředky převedené na hráčské konto sázejícího v rozporu s herním plánem vrátit sázejícímu zpět. Veškeré náklady spojené s vrácením peněžních prostředků dle tohoto bodu půjdou k tíži hráčského konta.

12. Pokud zůstatek na hráčském kontě je nižší než částka k úhradě sázky, nedojde k uzavření sázky.

13. Pokud je zůstatek na hráčském kontě záporný (v minusu), sázející je povinen hráčské konto dorovnat alespoň tak, aby zůstatek byl 0 Kč, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od výzvy provozovatele. Není-li hráčské konto dorovnáno dle předchozí věty ani do 3 pracovních dnů od výzvy provozovatele, je sázející v prodlení. V případě prodlení sázejícího delšího než 6 pracovních dnů má provozovatel nárok na náhradu vzniklé škody, zejména pak nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. Pokud prodlení přesáhne 10 pracovních dnů, bere sázející na vědomí, že dlužná částka může být provozovatelem vymáhána soudně.

§ 5 - Deaktivace hráčského konta


1. Každý sázející může mít založeno jen jedno hráčské konto. V případě pochybností o tom, zda sázející neporušil podmínku dle předchozí věty, je provozovatel oprávněn dočasně deaktivovat všechna hráčská konta, kterých se tato pochybnost týká.

2. Provozovatel oznámí na e-mailové adresy zadané u všech dotčených hráčských kont podezření o duplicitě hráčských kont a následně vyzve příjemce zprávy k tomu, aby podezření vyvrátil ve lhůtě do 30 dnů od odeslání zprávy. Dojde-li k deaktivaci hráčského konta, provozovatel oznámení dle předchozí věty odešle bez zbytečného odkladu po jeho deaktivaci dle předchozího bodu. Provozovatel je přitom oprávněn požadovat po sázejícím, aby znovu prokázal provozovateli (např. v jeho provozním místě) svou identitu předložením průkazu totožnosti.

3. Pokud sázející na výzvu dle předchozího bodu v tam stanovené lhůtě nezareaguje, může provozovatel příslušné hráčské konto, u něhož je podezření z duplicity, zrušit v souladu s obchodními podmínkami provozovatele. Pokud sázející ve lhůtě na výzvu provozovatele zareaguje, provozovatel možnou duplicitu prošetří a pokud se tato prokáže, nebo pokud pochybnosti budou přetrvávat, může hráčské konto zrušit v souladu s obchodními podmínkami provozovatele; v opačném případě bude hráčské konto znovu aktivováno.

4. Při rušení konta z důvodu duplicity se uplatňuje časové hledisko, kdy se má za to, že hráčského konto založené jako první, bylo založeno v souladu s platným herním plánem, a až na každé následně založené hráčské konto vykazující známky duplicity je nahlíženo jako duplicitní, tedy založené v rozporu s platným herním plánem.

5. V případě zrušení konta dle bodu 3 má sázející nárok na vrácení nespotřebovaného zůstatku finančních prostředků na tomto kontě. Sázející však nemá nárok na vyplacení výher, které ještě nebyly připsány na hráčské konto. Provozovatel též je oprávněn v případě zrušení hráčského konta z důvodů uvedených v § 5 herního plánu považovat veškeré sázky provedené prostřednictvím zrušeného hráčského konta za neplatné. Sázející přitom pak nemá nárok na výplatu jakýchkoliv výher z takových neplatných sázek.

6. Pokud se prokáže, že hráčské konto bylo zřízené osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3, Herního plánu, nebo že registrační formulář vyplnila a podepsala a/nebo další úkony vykonala osoba odlišná od osoby registrované jako sázející, nevzniká sázejícímu nárok na vyplacení výhry, a hráčské konto může být provozovatelem po zjištění výše uvedených skutečností deaktivováno a zrušeno. Postupuje se přitom obdobně, jako v případě duplicitního hráčského konta (viz. odstavec 2 a 3, § 5).

§ 6 - Blokace hráčského konta


1. V odůvodněných případech může provozovatel sázejícímu dočasně omezit možnost manipulace s finančními prostředky na hráčském kontu, a to zejména na základě pokynu peněžního ústavu, který autorizuje bezhotovostní finanční převody prostřednictvím platebních karet, anebo v případně závazného pokynu Policie ČR, státního zástupce, jiného orgánu státní správy nebo za jiných okolností vymezených tímto herním plánem.

§ 7 – Vklady na hráčské konto


1. Na hráčské konto vkládá sázející finanční prostředky určené pro sázky výlučně následujícími způsoby:
- v hotovosti na vybraných provozních místech provozovatele (tj. provozovnách),
- příkazem k úhradě (převodem) ze svého zaregistrovaného bankovního účtu. Bankovní účet sázejícího musí být otevřen pouze u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky,
- převodem prostřednictvím poštovní poukázky České pošty, s.p.
- prostřednictvím debetní platební karty, která byla vystavena k bankovnímu účtu vedeného peněžního ústavem, oprávněného vykonávat platební služby na území České republiky. Sázející v žádném případě nesmí použít kreditní platební kartu ani jiný úvěrový produkt
- prostřednictvím platebního a elektronického platebního systému, který je provozovaný společností, která má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky

2. Finanční prostředky evidované na hráčském kontě sázejícího zůstávají majetkem sázejícího a nejsou úročeny. V případě ukončení smlouvy bude zůstatek finančních prostředků za podmínek stanovených tímto herním plánem a obchodními podmínkami vráceny sázejícímu.

3. Provozovatel je oprávněn finanční prostředky, které byly na hráčské konto převedeny v rozporu s tímto herním plánem, vrátit zpět. Veškeré náklady spojené s vrácením finančních prostředků půjdou k tíži hráčského konta sázejícího.

§ 8 - Výplaty z hráčského konta


1. Provozovatel vyplácí finanční prostředky dle požadavku sázejícího a v závislosti na technických možnostech následujícími způsoby:
- v hotovosti na vybraných provozních místech provozovatele (tj. provozovnách),
- převodem na registrovaný bankovní účet sázejícího.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na výplatu částek nad ekvivalent 350 000,- Kč bezhotovostním převodem na registrovaný účet sázejícího.

3. Při výplatě finančních prostředků v provozovně ověřuje obsluha provozovny totožnost sázejícího dle platného průkazu totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je provozovatel oprávněn výplatu hotovosti odmítnout. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit i další bezpečnostní opatření vztahující se k vkladům a výplatám peněženích prostředků a sázející je povinen taková bezpečnostní opatření respektovat.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit poplatek za jednorázový výběr z hráčského konta v závislosti na zvoleném způsobu a výši výplaty finančních prostředků. O výši případného poplatku bude sázející informován prostřednictvím obchodních podmínek provozovatele, internetových stránek a provozovnách provozovatele.

§ 9 - Druhy sázek


1. ZÁKLADNÍ DRUHY KURZOVÝCH SÁZEK:
a) SÓLO sázka – sázka uzavřená na jednu sázkovou příležitost. Nárok na výhru vzniká správným určením výsledku.
b) AKO sázka – sázka, při níž může sázející kombinovat tipy na jednotlivé výsledky. Nemohou se kombinovat tipy, které se navzájem podporují, např. tip na vítězství mužstva s tipem na umístění tohoto stejného mužstva. Výhra u kombinované sázky nastává v případě výhry všech tipů tvořících kombinovanou sázku. Kurz kombinované sázky je součinem kurzů jednotlivých tipovaných výsledků. Počet tipů v kombinované sázce je maximálně 24 a minimálně 2 příležitosti, pokud není provozovatelem určeno jinak.
c) COMBI – sázka, při níž může sázející vybrat od 2 do 24 sázkových příležitostí a rozřadit je až do 5 skupin. Jedná se o kombinaci sázek AKO nebo SÓLO.
Aby byla skupina výherní, musí být všechny příležitosti v ní vyhodnoceny jako výherní. Sázející může vsadit různé částky na rozdílné kombinace daných skupin.
Zvláštní skupina "T" (tzv. "tutovky“) se automaticky přiřadí ke všem kombinacím. Pro získání výhry musí být všechny příležitosti skupiny „T“ výherní.

2. SÁZKY V ZÁVISLOSTI NA DRUHU SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI:
a) Sázkové příležitosti s třemi možnými výsledky (1,0,2)
b) Sázkové příležitosti s dvěma možnými výsledky (1,2)
c) Sázková příležitost s jedním možným výsledkem – vítězství jednotlivce, družstva, chrta, apod., v soutěžích krátkodobého charakteru
d)    Sázková příležitost s jedním možným výsledkem – vítězství jednotlivce, družstva, chrta, apod., v soutěžích dlouhodobého charakteru

3. DALŠÍ DRUHY SÁZEK:
Mezi další druhy sázek patří sázky přímo související s výsledkem sportovního utkání:
a) Sázka na vítězství konkrétního jednotlivce nebo družstva o minimální nebo přesný počet gólů, počet bodů, počet setů, časový odstup, minimální vzdálenost, apod. Při tomto druhu sázky, tipuje sázející vítěze zápasu a zároveň i minimální nebo přesný (dopředu stanovený) gólový, bodový, časový a jiný rozdíl, apod.
b) Sázka na blíže specifikované tipy, např.:
- Na přesný výsledek určeného zápasu
- Na výsledek jednotlivých částí určeného zápasu
- Na počet gólů v určeném zápase (ligovém kole, turnaji apod.)
- Na první pokutový kop v určeném zápase
- Na první žlutou kartu v určeném zápase
- Na počet žlutých karet v určeném zápase
- Na počet rohů v určeném zápase
- Na první rohový kop v určeném zápase
- Na první červenou kartu v určeném zápase
- Na počet červených karet v určeném zápase
- Na výkop v zápase
- Na sudý nebo lichý počet gólů v zápase (stav 0:0 se považuje za sudý počet gólů)
- Jiné podobně specifikované sázky

§ 10 - Sázky typu LIVE


1. Provozovatel může přijímat Sázky také v průběhu konání sázkové události, a to na sázky předem určené a speciálně označené jako „LIVE“. Sázkové kurzy pro danou sázkovou událost označenou jako LIVE, jsou platné v okamžiku uzavření sázky. Řádně uzavřenou a platnou LIVE sázku po jejím akceptování systémem již není možné zrušit.

2. Ze všech probíhajících sázkových událostí, na které se přijímají sázky typu LIVE, jsou pořizovány pro potřeby případných reklamací datové záznamy všech událostí, které mohou mít vliv na vyhodnocení sázek typu LIVE, typicky změny skóre. U každé události je uveden přesný čas, kdy je příslušná událost prezentována k sázejícím a to s přesností na 1 vteřinu vůči světovému času. Provozovatel archivuje záznamy po dobu minimálně 1 rok.

3. S přesností na 1 vteřinu vůči světovému času je uveden čas uzavření sázky na tiketu a v protokolu všech přijatých sázek typu LIVE. Provozovatel vede evidenci všech přijatých sázek typu LiVE na příslušnou sázkovou událost odděleně od ostatních typů sázek, a to včetně jejich vyhodnocení a u každé takové sázkové události vede evidenci přijatých sázek a vyplacených výher. Všechny tyto údaje jsou archivovány po dobu minimálně 5ti let.  

4. LIVE SPORT RULETA

4.1 Uzavírání a vyhodnocování sázky probíhá v reálném čase v pravidelných cyklech.
- 1. Část cyklu – uzavírání sázek
- 2. Část cyklu – tikety jsou uzavřeny
- 3. Část cyklu – rozhodné období, během něhož tipovaná událost nastane/nenastane
- 4. Část cyklu – vyhodnocení tiketů

4.2 Na vybrané sportovní události zveřejňuje provozovatel kurzy sázkových příležitostí v grafickém uspořádání ruletového plátna. Toto interaktivní zpodobnění nabízí hráči v jeden okamžik několik různých kombinací (možno uzavřít více různých příležitostí v rámci první části cyklu – uzavírání sázek) pro sázky typu LIVE během právě probíhajícího sportovní utkání.

4.3 Sázky jsou uzavírány pomocí žetonů, které jsou v hodnotě Kč (Koruna česká).  

4.4 Ruletové plátno je rozloženo do několika unikátních sázkových příležitostí, ze kterých hráč vybírá umístěním sázky na dané políčko nebo jejich průsečík. Umístěním sázky dochází k uzavření tiketu se SÓLO sázkou typu LIVE.  V případě umístění sázky na průsečík událostí dochází k uzavření tiketu s více SÓLO sázkami.

4.5 Umístěním sázky hráč tipuje, která událost nastane v následujících „x“ sekundách probíhajícího sportovního utkání. V případě sázky na „0“ tipuje, že ve sledovaném časovém úseku nenastane žádná z nabízených událostí.

4.6 Výčet jednotlivých sázkových příležitostí platných pro daný typ sportovní události (např. fotbal – žlutá karta, rohový kop, ofsajd,…) včetně podrobného návodu a vysvětlivek k uzavírání sázek prostřednictvím ruletového plátna, uveřejňuje provozovatel předem na internetových stránkách a provozovnách.

4.7 V čase výběru příležitostí ke vsazení lze již zvolené příležitosti na ruletovém plátně zrušit stiskem tlačítka na ovládací liště (poslední, nebo všechny zvolené příležitosti).

4.8 Po stisku tlačítka VSADIT dojde k uzavření tiketu a sázku již nelze zrušit.

5. VYSVĚTLENÍ SPECIFICKÝCH SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ TYPU LIVE

5.1 TENIS

Zápas: vítěz
- sázka na vítěze zápasu
V případě odstoupení jednoho hráče z utkání je sázka vyhodnocena s kurzem 1,00.

Vítěz X setu
- sázka na vítěze aktuálního setu

X set X hra vítěz
- sázka na vítěze určité hry v daném setu

X set X. hra přesný výsledek
- sázka na přesný výsledek určité hry v daném setu
Možnosti jsou 40:0, 40:15, 40:30, přes 40:40 (shoda), 0:40, 15:40, 30:40, break.

Který hráč vyhraje X a Y hru X-tého setu
- sázka na vítěze dvou her po sobě
Např. je vypsán „Vítěz 3. a 4. hry v 1. setu“ – sázka znamená, že si hráč musí udržet své podání a ještě „breaknout“ soupeře (vyhrát soupeřovo podání). Hráč musí vyhrát dvě po sobě jdoucí hry.

X set součet her
- sázka na součet her v setu – sudý x lichý  
Např. set skončí 6:4, vyhrávající sázka je „sudý“. Součet her dosažený oběma hráči v daném setu.

Zápas počet setů
- sázka na počet setů v zápasu
V případě, že se hraje na dva vítězné sety, jsou možnosti jen 2 a 3 sety. Např. hráč vyhraje 2:0 nebo 2:1 na sety.
Pokud se hraje na 3 vítězné sety (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open, + Davis Cup), jsou možnosti 3, 4, 5 setů, tzn. výsledek 3:0, 3:1 nebo 3:2.

Zápas součet her
- podobná sázka jako na součet her v setu
Pokud zápas skončí 6:4, vyhrávající sázka je „sudý“. Součet her dosažený oběma hráči v zápase.

Zápas přesný výsledek
Pokud se hraje na 2 vítězné sety tak jsou možnosti 2:0, 2:1, 1:2, 0:2.
Pokud se hraje na 3 vítězné sety, tak jsou možnosti 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3, 0:3.

Bude tiebreak
- sázka „ano – ne“ na to, jestli se v zápase bude hrát v některém ze setů tiebreak
Tiebreak se hraje za stavu 6:6 na gemy – hraje se do 7 bodů (případně za stavu 6:6 musí být vítězný rozdíl 2 body, tzn. 8:6, 10:8 apod.). Každý míček znamená bod.

Chybně označený podávající
Jestliže je hráč chybně označen jako podávající, pak se bez ohledu na výsledek vrací jakékoliv sázky na aktuální nebo příští gem, výsledek aktuálního nebo příštího gemu, vítěze míčku nebo vítěze prvního míčku příštího gemu. Následné sázky se stávají platnými až po korekci podávajícího.

5.2 FOTBAL A HOKEJ

Zápas
- sázka na výsledek utkání se třemi možnostmi (vítěz domácí, remíza, vítěz hosté)
Vztahuje se pouze na základní hrací dobu utkání, tj. vyjma prodloužení, penaltového rozstřelu či samostatných nájezdů.

1. poločas/1. třetina

- sázka na výsledek prvního poločasu/třetiny se třemi možnostmi (vítěz domácí, remíza, vítěz hosté)

Součet branek sudá/lichá
Za součet branek je považován součet branek dosažený oběma týmy v řádném výsledku utkání základní hrací doby.

Následující branka za stavu X:Y
- sázka na tým, který vstřelí branku jako první za daného aktuálního stavu x:y v řádné základní hrací době utkání

Zápas: první tým počet branek
- sázka na počet branek, které vstřelí domácí tým v řádné základní hrací době utkání

Zápas: druhý tým počet branek
- sázka na počet branek, které vstřelí hostující tým v řádné základní hrací době utkání

Oba dají branku
- sázka na to, že v řádné základní hrací době utkání dosáhnou branky oba týmy bez ohledu na aktuální stav v okamžiku podání sázky

Sázka bez remízy
V případě remízového výsledku po skončení řádné základní hrací doby utkání se sázejícímu tiket vyhodnotí sázka v kurzu 1,00.

Kdo vyhraje zbytek zápasu/poločasu/třetiny za stavu X:Y

- sázka na výsledek zbývající části zápasu/poločasu/třetiny
Při této sázce se započítávají pouze branky vstřelené od okamžiku uzavření sázky.
Např. Pokud je za stavu 3:1 uzavřena sázka na výhru domácích v příležitosti „Kdo vyhraje zbytek zápasu za stavu 3:1, postupuje se při vyhodnocování takto:
- pokud ve zbývajícím čase utkání dosáhne domácí tým více branek než hostující tým, je sázka na výhru domácích v této příležitosti vyhodnocena jako výherní
- pokud ve zbývajícím čase utkání dosáhne hostující tým více branek než domácí tým, je sázka na výhru domácích v této příležitosti vyhodnocena jako proherní
- pokud ve zbývajícím čase utkání dosáhnou oba týmy rovného počtu branek, je sázka na výhru domácích v této příležitosti vyhodnocena jako proherní

Zápas: přesný výsledek
- sázka na přesný výsledek utkání v řádné základní hrací době

1.poločas/třetina: počet branek

- sázka na přesný počet branek dosažených v prvním poločase/třetině

Zápas: počet branek
- sázka na přesný počet branek dosažených v řádné základní hrací době utkání

Zápas: handicap X:Y
Jedná se o sázkovou příležitost totožnou s handicapovou sázkou uzavřenou před zápasem, tj. při zápisu označení handicapu 0:1 ve prospěch hostujícího týmu bude sázka na vítězství domácích považována za výherní, pokud výsledek řádné základní hrací doby skončí minimálně o 2 či více branek ve prospěch domácího celku.

Kdo bude mít zahajovací výkop?
- sázka na tým, který bude utkání zahajovat, tj. mít v prvním poločase výkop (rozehrávku)

§ 11 - Uzavírání sázek


1. Před podáním sázky se sázející přihlásí svými přihlašovacími údaji. Sázka se uzavírá vyznačením tipu na sázkovou událost v kurzové nabídce a uvedením vkladu na tuto sázku. Konec příjmu sázek na jednotlivé sázkové události je zpravidla stanoven dle začátku konkrétní sázkové události. Stanovení doby, po kterou lze přijímat sázky na jednotlivé sázkové události, je v kompetenci provozovatele. Na předem určené a speciálně označené sázkové události (LIVE) lze přijímat sázky i v průběhu příslušné sázkové události. Kurzy jednotlivých tipů jsou průběžně upravovány a jsou platné vždy v okamžiku uzavření sázky.  Sázka je řádně uzavřená a platná, pokud po uzavření sázky systém akceptuje a zaregistruje sázku, současně sníží stav hráčského konta o částku v celkové ceně sázky. Předpokladem úspěšného uzavření sázky je dostatečné množství finančních prostředků na hráčském kontě sázejícího.

2. Provozovatel má právo bez udání důvodu nepřijmout sázku. Pokud není o přijetí nebo nepřijetí sázky rozhodnuto do konce přijímání sázek pro danou sázkovou událost, sázka se považuje za nepřijatou. V některých případech může být sázka zaslána k autorizaci. Sázející bude o tomto vyrozuměn informačním textem. Neschválený nebo pozměněný tiket (změna vkladu, odmítnutí sázky) bude odeslán zpět sázejícímu. Sázející má v případě pozměněného tiketu možnost se rozhodnout, zda takto pozměněnou sázku (tiket) uloží nebo sázku zruší.

3. Uzavřenou sázku nelze zrušit. Čas uzavření sázky s přesností na 1 sekundu vůči světovému času je uveden na tiketu a v protokolu přijatých sázek.

4. V případě sporů nebo pochybností o právoplatnosti a přesnosti uzavřené sázky je rozhodující kompletní údajový záznam o sázce, registrovaný v centrální databázi systému provozovatele.

5. Každému sázejícímu je veden přehled o jeho uzavřených sázkách. Za účelem kontroly je umožněno sázejícímu nahlížet do tohoto přehledu. Sázka je uzavřena a potvrzena pouze tehdy, objeví-li se v přehledu uzavřených sázek. V případě sporu o čase uložení sázky rozhoduje údaj v centrální databázi sázek provozovatele.

6. Provozovatel má právo příjem sázek na jakoukoli sázkovou příležitost kdykoliv pozastavit nebo je oprávněn sázkovou příležitost určitým způsobem limitovat (např. výší vsazené částky, přijetím pouze do AKO sázek či pouze SÓLO sázek, počtem sázkových příležitostí u AKO sázek).

7. Provozovatel není povinen sázejícím poskytovat doplňkové informace o sázkových příležitostech (např. informace o typu povrchu, zranění hráčů apod.).

8. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit výši maximální možné výhry na jeden tiket. Limity jsou součástí obchodních podmínek provozovatele a jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek a na provozovnách provozovatele.

9. Provozovatel je oprávněn odmítnout sázku od osoby, která porušuje tento herní plán. Provozovatel má rovněž právo z důvodu mimořádných okolností zastavit přijímání sázek. Bude-li zastaveno přijímání sázek z tohoto důvodu, nevzniká sázejícím žádný nárok na náhradu škody ani jakékoli jiné právo, pokud toto tento herní plán výslovně nepřipouští.

§ 12 - Vyhodnocení sázek a oficiální výsledek


1. Po skončení a vyhodnocení sázkové události vyhlásí provozovatel výsledek sázkové příležitosti.

2. Oficiální výsledky ukončených sázkových událostí jsou po jejich ukončení a ověření k dispozici ke zjištění na webových stránkách a/nebo ostatních informačních kanálech provozovatele. Výsledek sázkové příležitosti je do evidence provozovatele zaznamenán neprodleně po zveřejnění výsledku.

3. Za oficiální výsledek je pro účely výplaty výher brán výsledek uznaný a stanovený na základě oficiálního zdroje, s výjimkou sázkových příležitostí, na které se vztahují ustanovení jiných paragrafů tohoto herního plánu (např. § 10,§ 13, §15).

4. Za oficiální výsledek je brán výsledek sázkové události dosažený po uplynutí řádného hracího času (stanovený podle pravidel konkrétní sportovní soutěže), případně v sázkové události bez pevně určeného hracího času po dosažení předepsaného zisku bodů, setů, apod., a to bez ohledu na:
a) případné další pokračování sázkové události po uplynutí řádného hracího času
b) jakékoli další dodatečné změny v dosaženém výsledku (např. kontumace, diskvalifikace, doping, apod.), pokud se tyto změny netýkají opravy vydaného výsledku ze strany oficiálních zdrojů.

5. Výjimky z  pravidel výše jsou možné, musí být však provozovatelem vždy předem zveřejněné.

§ 13 - Pravidla sportovních sázek dle sportů


1. Fotbal
a) Hrací doba a sázky
Aby mohl být výsledek považován za platný, ze zápasu musí být odehráno alespoň 85 minut ze základní hrací doby. V opačném případě jsou sázky neplatné s výjimkou těch, které už byly rozhodnuty (např. sázky na první poločas). Do základní hrací doby je zahrnuto nastavení, základní hrací doba nezahrnuje prodloužení, penalty ani zlatý gól.
b) Live sázky na prodloužení
Sázky na prodloužení (live sázky) budou vyhodnoceny dle oficiálních statistik prodloužení. Jakékoliv góly, rohy, karty a další události, které se staly v základní hrací době, se nepočítají do statistik prodloužení, ale do statistik základní hrací doby.
c) Předčasné ukončení utkání
Jestliže dojde k předčasnému ukončení utkání v průběhu základní hrací doby, sázky se vrací s výjimkou těch, jejichž výsledek byl znám ještě před ukončením zápasu. Například dojde-li v 62. minutě utkání k jeho předčasnému ukončení. Sázka na vítěze prvního poločasu bude uznána, protože její výsledek už je znám v plné platnosti. Sázka na vítěze utkání však bude započítána s kurzem 1,00.
d) Utkání hraná jinak než bylo uvedeno
Při objektivně těžko zjistitelném přesném místu konání události, nebo v případě zápasů odehraných na neutrální půdě není označení podmínkou pro platnost sázek. Sázky jsou v tomto případě platné bez ohledu na to, který tým je uveden jako domácí.
Pokud oficiální zdroj uvádí odlišné detaily týmů od označení na tiketu, sázky se vrací (oficiálním zdrojem je v názvu jmen týmů nebo hráčů uváděna věková kategorie, např. U19, B-tým či pohlaví).
e) Sázky na hráče
Pro platnost sázek je nutno, aby hráč nastoupil do utkání, tj. odehrál minimálně 1 vteřinu zápasu. V opačném případě jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné a vyhodnocují se kurzem 1,00.
Prodloužení se nezapočítává pro všechny hráčské speciální sázky.
Vlastní góly se nezapočítávají.
f)  Sázky na příležitost „Domácí dají gól“ nebo „Hosté dají gól“
V případě, že v základní hrací době utkání nepadne žádný gól, jsou tyto sázky vyhodnoceny jako proherní.
g) Sázky na příležitost „První gól“
V případě, že v základní hrací době utkání nepadne žádný gól, jsou tyto sázky vyhodnoceny jako proherní.

2. Tenis
a) Změny, které nemají vliv na platnost sázky
Sázky zůstávají v platnosti a budou uznány i v případě, že dojde ke změně místa konání zápasu, změně kurtu (venkovní za halu a obráceně) a změně povrchu (před i během zápasu).
b) Hráč nenastoupí
Jestliže hráč v utkání nestartuje, sázky se vrací. Dlouhodobé sázky (výhra a umístění v turnaji) však zůstávají v platnosti, a to i v případě, že hráč odstoupí v průběhu turnaje. Například při sázce na celkové umístění hráče pro jednotlivý turnaj a při jeho následném odstoupení z turnaje se sázka považuje za prohranou. V případě, že se hráč turnaje vůbec nezúčastní, sázky se vracejí s kurzem 1,00.
c) Sázky na utkání (včetně Live sázek)
V případě, že utkání začne, ale nedohraje se, všechny sázky se vrací kromě případu sázek na již rozhodnuté dílčí příležitosti (například hráč skrečuje ve druhém setu, sázka na vítěze prvního setu tedy zůstává platná). Sázky vztahující se k celému zápasu se v takovém případě vrací s kurzem 1,00. Sázky zůstávají v platnosti v případě, že byl jeden z hráčů diskvalifikován. Poté je pro účely vyhodnocení sázek označen jako vítěz hráč (tým), který postupuje do dalšího kola, nebo byl označen za vítěze.

3. Basketbal
a) Hrací doba a sázky
Ze zápasu musí být odehráno alespoň 90% čistého času z celkové hrací doby, aby výsledek mohl být považován za platný. V opačném případě jsou sázky neplatné s výjimkou sázek na dílčí události, které již byly rozhodnuty (např. první čtvrtina).
b) Prodloužení
Jestliže není uvedeno jinak, jsou všechny sázky započítávány včetně prodloužení.
Prodloužení se nevztahuje pouze na sázky, u kterých je jako jedna z možností uvedena remíza.
Sázky na poslední (čtvrtou) čtvrtinu se započítávají bez prodloužení.
c) Sázky na hráče
Pro platnost sázek je nutno, aby hráč nastoupil do utkání, tj. odehrál minimálně 1 vteřinu zápasu. V opačném případě jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné a vyhodnocují se kurzem 1,00.
Prodloužení se započítává pro všechny hráčské speciální sázky.

4. Házená
a) Hrací doba a sázky
Ze zápasu musí být odehráno alespoň 55 minut ze základní hrací doby, aby mohl být výsledek považován za platný. V opačném případě jsou sázky neplatné s výjimkou těch, které už byly rozhodnuty (např. sázky na první poločas).
U typu zápasů, které musí znát svého vítěze, tj. zejména zápasy ve vyřazovacích bojích turnajů, se za konečný výsledek považuje ten, kterého bylo dosaženo v normální hrací době, tj. bez prodloužení.
b) Sázky na hráče
Pro platnost sázek je nutno, aby hráč nastoupil do utkání, tj. odehrál minimálně 1 vteřinu ze zápasu. V opačném případě jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné a vyhodnocují se kurzem 1,00.
Prodloužení se započítává pro všechny hráčské speciální sázky.

5. Volejbal
a) Zlatý set
Po odehrání odvetného zápasu, jakožto řádného zápasu, na základě průběžně nerozhodného stavu na zápasy (každé mužstvo vyhrálo jeden zápas), následuje tzv. zlatý set. Ten se pro účely vyhodnocení sázek nezapočítává do výsledku.
b) Sázky na hráče
Pro platnost sázek je nutno, aby hráč nastoupil do utkání, tj. odehrál minimálně 1 vteřinu zápasu. V opačném případě jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné a vyhodnocují se kurzem 1,00.
Prodloužení se započítává pro všechny hráčské speciální sázky.

6. Cyklistika
a) Pro vyhodnocení sázek je rozhodující pořadí dle oficiální klasifikace, která je vydaná řídícím orgánem při vyhlášením na stupních vítězů. Pozdější korekce pořadí v důsledku diskvalifikace, odvolání či dopingové události nebudou pro účel vyhodnocení brány v potaz.
b) Duel dvou jezdců
Jestliže nastane situace, kdy ani jeden z jezdců nedokončí jednotlivou etapu či jednorázový závod, sázky budou vyhodnoceny kurzem 1,00. Vyhodnocení sázek kurzem 1,00 nastane i v situaci, kdy jezdec do etapy či jednotlivého závodu nenastoupí.
c) Jezdec nenastoupí
Pokud jezdec ke startu etapy či jednotlivého závodu nenastoupí, sázky budou vyhodnoceny kurzem 1,00. Dlouhodobé sázky (výhra a umístění v celkové klasifikaci závodu) však zůstávají v platnosti i v případě, že závodník nenastoupí do dílčí části závodu, tj. etapy.

7. Atletika
Všechny sázky jsou platné s výjimkou sázek uzavřených na atlety, kteří neabsolvovali ani první kolo rozběhů či kvalifikace. Zlatá, stříbrná a bronzová medaile jsou pro sázkové účely považovány za první, druhé a třetí místo. Vyhodnocení sázek se řídí dle výsledků platných při ceremoniálu. Pozdější korekce pořadí v důsledku diskvalifikace, odvolání či dopingových událostí nebudou pro účel vyhodnocení brány v potaz.

8. Lední Hokej
a) Hrací doba a sázky
Ze zápasu musí být odehráno alespoň 55 minut ze základní hrací doby, aby mohl být výsledek považován za platný. V opačném případě jsou sázky neplatné s výjimkou těch, které už byly rozhodnuty (např. sázky na první třetinu).
b) Prodloužení, náhlá smrt, nájezdy
Pokud není uvedeno jinak, sázky budou vyhodnoceny na základě výsledku základní hrací doby a nezahrnují případné prodloužení.
Vyhodnocování sázek bez možnosti remízového výsledku se řídí výsledkem dosaženým v prodloužení, případně samostatných nájezdech.
c) Sázky na hráče
Pro platnost sázek je nutno, aby hráč nastoupil do utkání, tj. odehrál minimálně 1 vteřinu zápasu. V opačném případě jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné a vyhodnocují se kurzem 1,00.
Prodloužení se nezapočítává pro všechny hráčské speciální sázky.
d) Sázky na příležitost „Domácí dají gól“ nebo „Hosté dají gól“
V případě, že v základní hrací době utkání nepadne žádný gól, jsou tyto sázky vyhodnoceny jako proherní.
e) Sázky na příležitost „První gól“
V případě, že v základní hrací době utkání nepadne žádný gól, jsou tyto sázky vyhodnoceny jako proherní.
f)  Sázky na příležitost „Třetina s nejvíce góly“
Sázky na příležitost „Třetina s nejvíce góly“ jsou v případě, že v předmětné třetině bude vstřelen nejvyšší počet gólů stejný jako v jedné další případně v obou dalších třetinách, vyhodnoceny kurzem 1,00.
V případě, že v základní hrací době utkání nepadne žádný gól, jsou tyto sázky vyhodnoceny kurzem 1,00.

9. Motoristické sporty
a) Závodník nenastoupí
V případě, že závodník neodstartuje, tak se sázky vyhodnocují kurzem 1,00. Za startovacího jezdce v závodu se považuje závodník, který startuje v zahřívacím kole (warm-up).
b) Duel dvou závodníků
Neukončí-li závod oba jezdci, stává se vítězem pro účely sázky lepší z dvojice ten jezdec, který absolvoval větší počet okruhů nebo je klasifikován.

10. Zimní sporty
a) Výsledky
Všechny sázky jsou vyhodnocovány podle oficiálních výsledků / žebříčků Mezinárodní lyžařské federace (FIS), Mezinárodní bruslařské unie (ISU), Mezinárodní biatlonové unie (IBU), Mezinárodního olympijského výboru nebo jakékoli organizace považované za oprávněnou pro dané závody. Pozdější diskvalifikace a/nebo odvolání nebudou mít vliv na vyhodnocení uzavřených sázek.
b) Změna času a data konání
V případě odložení události zůstávají sázky v platnosti, dokud není událost dokončena, oficiálně zrušena, nebo neuběhnou 2 dny od zveřejněného termínu.
c) Platnost sázek
Účastníci musí přejít startovní čáru nebo bránu, aby sázky zůstaly platné. V opačném případě se sázky vyhodnocují kurzem 1,00.  
V případě diskvalifikace závodníka v průběhu závodu oficiálním direktoriátem se sázky vyhodnocují za prohrané. Výjimku tvoří situace, při které je závodník diskvalifikován ještě před zahájením samotného závodu - při skocích na lyžích i v průběhu závodu, v takových případech se sázky vyhodnocují kurzem 1,00.
V případě duelu dvou závodníků, kdy ani jeden nedokončí závod, vyhodnocují se sázky kurzem 1,00.

11. Americký fotbal
Výsledky zahrnují prodloužení. Jestliže zápas skončí remízou po prodloužení, sázky na vítěze utkání se vyhodnocují kurzem 1,00. Výjimku představují sázky vypsané s možností remízy. Zde se bere v potaz pouze základní hrací doba zápasu.
Sázky jsou považovány za platné v případě, že je odehráno alespoň 55 minut utkání. V opačném případě jsou veškeré sázky neplatné, s výjimkou těch, které již byly rozhodnuty.
Pro platnost sázek je nutno, aby utkání začalo ve stanovené datum (místního času). V případě zrušení nebo přesunutí utkání na jiné datum se uzavřené sázky vyhodnocují kurzem 1,00.

12. Florbal
Ze zápasu musí být odehráno alespoň 55 minut ze základní hrací doby, aby mohl být výsledek považován za platný. V opačném případě jsou sázky neplatné s výjimkou těch, které už byly rozhodnuty (např. sázky na první třetinu). Není-li výslovně stanoveno jinak, do výsledku se nezapočítává prodloužení, náhlá smrt, nebo penaltový rozstřel.

13. Golf
Sázky jsou vyhodnoceny podle oficiálních turnajových a herních pravidel. Toto zahrnuje předčasné ukončení turnaje, i po dohodě hráčů nebo z důvodu zranění.
Sázky na vítěze turnaje jsou vyhodnoceny kurzem 1,00 pouze v případě odstoupení hráče před začátkem turnaje.

14. Box
Rozhodčí zápasu určí, který z boxerů se stává vítězem, včetně bodů, KO, TKO nebo diskvalifikací.
Je-li z nějakého důvodu pozměněn naplánovaný počet kol, jsou veškeré uzavřené sázky na výhru v bodech a veškeré sázky na výhry v jednotlivých kolech vyhodnoceny kurzem 1,00.

15. Baseball
Všechny sázky na zápasy baseballu jsou počítány včetně dodatečných směn.
Sázky na vítěze utkání zůstávají v platnosti v případě odehrání 5 směn (4,5 v případě vedení domácího týmu).
Sázky na počet doběhů a na handicap zůstávají v platnosti v případě odehrání 9 směn (8,5 v případě vedení domácího týmu).
V případě zrušení či odložení utkání na jiný den se sázky vyhodnocují kurzem 1,00.
Pokud se ve stejný den odehrají dva zápasy, sázky se vztahují pouze k prvnímu z nich.

16. Šipky, snooker
Jestliže je utkání přerušeno před dokončením, hráč postupující do dalšího kola bude označen za vítěze.
Hráč nenastoupí
Jestliže hráč k utkání nenastoupí, sázky se vyhodnocují kurzem 1,00. Dlouhodobé sázky (výhra a umístění v turnaji) však zůstávají v platnosti, a to i v případě, že hráč k zápasu nenastoupí.
Nedohrané utkání
V případě, že utkání začne, ale nedohraje se, je pro účely vyhodnocení sázek vítězem označen hráč, který postupuje do dalšího kola nebo je označen za vítěze.

17. Zvláštní kategorie vypisované pro různé sportovní události
"Duel" je sázka na výsledek fiktivního utkání dvou týmů, které se v rámci jednoho sportu představí ve dvou různých zápasech. O výsledku rozhoduje počet vstřelených branek týmů v základní hrací době skutečných zápasů, které jsou poté převedeny do skóre zápasu fiktivního. Duel tedy vyhrává ten tým, který ve svém skutečném zápase dosáhl vyššího skóre než jeho pomyslný soupeř.

Příklad: V aktuální nabídce jsou vypsána dvě různá fotbalová utkání, např. Sparta - Slavia a Barcelona - Real Madrid. Pokud je v nabídce „Duel“ sázka na Sparta - Real Madrid, uzavíráte sázku, který z těchto dvou týmů vstřelí ve svém utkání více branek. Při eventuálních výsledcích Sparta - Slavia 2:0 a Barcelona - Real Madrid 2:1, je výsledkem „Duelu“ Sparta - Real Madrid skóre 2:1, vyhrává tedy Sparta.

§ 14 – Výhra a výplata výher


1. Nárok na výhru v internetové kurzové sázce vzniká:
a) V případě SÓLO Sázky při shodě tipovaného výsledku s vyhlášeným výsledkem sázkové příležitosti a dodržení příslušných ustanovení tohoto Herního plánu
b) Výhra u AKO Sázky nastává v případě výhry všech tipů tvořících AKO Sázku.
c) V případě současného vítězství či umístění dvou a více startujících na takovém místě, které je pro sázku rozhodující, je kurz tohoto tipu snížen na polovinu, a to u SÓLO Sázky i u AKO Sázky. Sázky proti vítězství účastníků shodně umístěných na děleném prvním místě jsou považovány za prohrané.

2. Pokud ze sázky vznikla výhra, připisuje se automaticky ve prospěch hráčského konta, a to bezodkladně po zveřejnění oficiálního výsledku. V případě, že na hráčské konto bude neoprávněně připsána výhra (např. zadáním nesprávného výsledku, změně výsledku či z jiného důvodu), je provozovatel oprávněn takto nesprávně připsanou výhru odečíst z hráčského konta sázejícího, a to i bez jeho souhlasu.

§ 15 - Vracení vkladu


1. Vklad se vrací a sázka se pokládá za neplatnou v následujících případech:
a) jestliže se sázková událost s předem stanoveným hracím časem, či jiným kritériem neuskuteční do dvou kalendářních dnů od posledního zveřejněného termínu.
b) jestliže se sázková událost přeruší a nedohraje se do dvou kalendářních dnů od posledního zveřejněného termínu. Pokud se sázková událost opakuje od začátku, považuje se sázka za neplatnou a vyhodnocuje se kurzem 1,00.
c) jestliže se sázková událost nedohraje tak, jak bylo v záhlaví uvedené, což znamená, že družstvo uvedené jako domácí tuto výhodu nemělo, je toto tipování považované za neplatné a vklad bude vyhodnocený v kurzu 1,00, bez ohledu na výsledek. Toto pravidlo se nevztahuje na zápasy odehrané na neutrální půdě, turnajové zápasy na předem určeném místě (např. MS v hokeji) apod.
d) jestliže v nabídce byla provozovatelem chybně zadaná událost, přičemž takováto chyba se týkala věcné podstaty události, čímž nebylo možné objektivně vyhodnotit sázku (např. nabídka sázkové události na finskou hokejovou ligu Hämmenlinna – Frölunda, přičemž mužstvo Frölunda je účastníkem švédské ligy), apod.
e) pokud byly kurzy na sázkovou událost zadané tak, že se dala kombinací různých tipů dosáhnout jistá výhra.
f)  pokud sázka byla uzavřená po začátku tipované události. Výjimka může nastat u sázkových událostí, které trvají delší období a sázky na ně se přijímají i po jejich rozehraní, což je v záhlaví takové sázkové události uvedené, nebo u sázek dlouhodobého charakteru (např. vítěz Anglické fotbalové ligy, apod.).
g) pokud se jednotlivec nebo družstvo nezúčastní zápasu, soutěže, utkání, apod.
h) pokud výsledek sázkové události byl předem znám a/nebo byl prokazatelně ovlivněn a tím došlo k nedodržení principu náhody nebo podmínky předem neznámé okolnosti.
i) Do jedné AKO sázky nelze zařadit takové sázkové příležitosti, které jsou vzájemně podpůrné. Jedná se o takové sázkové příležitosti, kdy výsledek jedné sázkové příležitosti má vliv na pravděpodobnost výsledku druhé sázkové příležitosti, nebo se jedná o totožnou sázkovou příležitost. Pokud by se přesto stalo, že by taková sázka byla přijata, bude celý tiket vyhodnocen kurzem 1,00.
j) dojde-li technickou chybou na straně provozovatele (např. v důsledku chyby sázkového softwaru) nebo jinou okolností k možnosti uzavřít sázku, u které nebyly splněny podmínky vyžadované tímto herním plánem (např. nedostatek peněžních prostředků na hráčském kontě sázejícího pro účely úhrady vkladu) a/nebo pokud vklad neodpovídá skutečnému vkladu stanovenému v souladu s tímto herním plánem.
k) sázka (s výjimkou sázky typu LIVE) byla prokazatelně uzavřena v průběhu konání sázkové události nebo po jejím skončení.
l) sázka typu LIVE byla přijata na skutečnost, jejíž výsledek byl již v době uzavření sázky znám;
m) sázková událost (zápas apod.) byla zcela zrušena a/nebo nebyla ukončena oficiálním výrokem. To samé platí i v případě sázek na lepší umístění jednoho ze dvou závodníků, jestliže nebude v soutěži ani jeden z nich klasifikován.
n) došlo ke změně v propozicích soutěže nebo k předčasnému ukončení zápasu tak, že tipovaného přesného výsledku nebylo možno dosáhnout.
o) neuskuteční se všechny zápasy u sázek na počet branek v soutěži nebo kole.
p) pokud systém v důsledku technické chyby (chyba sázkového softwaru, hardwarová chyba) vykázal vznik nároku na výhru sázejícího v internetové kurzové sázce přesto, že mu tento v souladu s článkem 8 tohoto herního plánu nevznikl
q) pokud systém v důsledku neoprávněného zásahu sázejícího nebo třetí osoby do sázkového softwaru vykázal vznik nároku na výhru sázejícího v internetové kurzové sázce přesto, že mu tento v souladu s článkem 8 tohoto herního plánu nevznikl
r) jedná-li se o sázku na příležitost, která popírá princip hry. Např. tenis: méně/více 99,5 gamů.
s) v dalších případech stanovených a/nebo předvídaných tímto herním plánem.

2. Zruší-li, nebo změní-li řídící komise v průběhu sportovní události výchozí pravidla (např. u tenisu, hraje-li se na jiný než původně stanovený počet vítězných setů nebo na jiném povrchu, nebo např. pokud dojde ke zkrácení motoristického závodu), zůstávají sázky v platnosti, nestanoví-li tento herní plán jinak.

3. Hrají-li spolu stejná mužstva v jeden den dvě či více utkání (např. baseball), je předmětem sázky vždy pouze první z těchto utkání.

4. Koná-li se ve stejné disciplíně, na stejném místě a v krátké časové době více soutěží (např. sjezdy Světového poháru nebo skoky na lyžích na můstku se stejným kritickým bodem), je předmětem sázky vždy první uskutečněný závod.

5. Postup vracení sázek dle § 15, odstavce 1 tohoto herního plánu platí v případě SÓLO sázek. AKO sázka je považována za neplatnou tehdy, jsou-li neplatné všechny sázkové příležitosti v ní obsažené. V ostatních případech zůstává AKO sázka v platnosti, přičemž neplatné Sázkové příležitosti budou ze všech druhů sázek vyřazeny a případná výhra bude propočítána bez těchto sázkových příležitostí s tím, že tyto neplatné a zároveň vyřazené sázkové příležitosti budou vyhodnoceny kurzem 1,00.

§ 16 – Sebeomezující opatření

1.    Každý sázející má možnost se po přihlášení vyloučit ze hry nastavením sebeomezujících opatření v sekci Účet → Změna osobních údajů.  Nastavení kterékoli z uvedených variant sebeomezujících opatření je platné ihned po nastavení. Nastavení a změna těchto opatření vyžaduje vždy verifikaci heslem.
2.    Sebeomezující opatření je možné nastavit ve formě povoleného finančního limitu sázek za určité časové období nebo formou vyloučení vlastní osoby ze hry do zvoleného data.
3.    Platné sebeomezující opatření způsobuje, že sázející nemůže v nastaveném období uzavřít sázku nad rámec nastaveného limitu nebo vůbec uzavřít jakoukoli sázku, pokud má nastaveno platné vyloučení vlastní osoby.   Po celou dobu platnosti sebeomezujícího opatření je umožněn sázejícímu přístup k jeho prostředkům na hráčském kontě a není nikterak omezena možnost dispozice s těmito prostředky. Během platnosti sebeomezujícího opatření je možné také zrušit hráčské konto v souladu ustanoveními tohoto herního plánu.
4.    Platnost nastaveného opatření je viditelná po přihlášení v sekci Účet → Změna osobních údajů.  
5.    Nastavení sebeomezujícího opatření sázejícím není možné měnit ze strany provozovatele. Změna nastaveného finančního limu sázek je možná nejdříve po 24 hodinách.

§ 17 - Komunikace provozovatele a sázejícího

1.    Provozovatel se sázejícím komunikuje primárně písemně prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu, který sázející uvedl v rámci registrace v souladu s § 3 herního plánu a kterou může následně změnit po přihlášení na své hráčské konto. Sázející odpovídá za správnost veškerých údajů, které v rámci registrace, případně později v rámci svého hráčského konta, uvedl. Pokud sázející uvede údaje nesprávné, následkem čehož se nebude moct seznámit se zprávami od provozovatele, jde toto k tíži sázejícího a má se za to, že zasílané zprávy jsou sázejícímu řádně doručovány.
2.    Uvedením e-mailové adresy při registraci dává sázející najevo, že má možnost pravidelně, alespoň jednou za 10 dnů, číst zprávy na tuto e-mailovou adresu doručené, k čemuž se tímto zavazuje. Provozovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci se sázejícím výlučně prostřednictvím elektronické pošty. Veškeré zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu uvedenou sázejícím při registraci, nebo později změněnou v rámci hráčského konta, se pokládají za doručené 10. dnem po jejich odeslání na dotčenou adresu, bez ohledu na to, zda se s nimi sázející seznámil.

 

§ 18 – Reklamace


1.    Sázející, který nesouhlasí s vyhranou částkou, výsledkem sázkové příležitosti, odmítnutím sázky nebo jiným rozhodnutím nebo postupem provozovatele, může do 30-ti dnů ode dne, kdy sporná událost nastala, uplatnit reklamaci u provozovatele, a to písemně:
-    na emailovou adresu: info@kajotbet.cz, nebo
-    doporučeným dopisem na adresu: Kajot Technology Centrum, Kaštanová 64, Brno, PSČ 620 00
2.    V reklamaci musí sázející uvést údaje identifikující jednoznačně reklamovanou událost. Sázející dále uvede, čeho se domáhá.  
3.    Provozovatel o reklamaci rozhodne do 30-ti dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel.
4.    Na reklamace či stížnosti týkající se nepochopení sázkové příležitosti a/nebo nesprávné identifikace sázkové příležitosti (např. shodná jména, nejednoznačné pojmenování, zkratky apod.) nebude brán zřetel.
5.    Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v centrální databázi provozovatele.

 

§ 19 - Povinnost mlčenlivosti


1.    Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a okolnostech, které souvisí s uzavíráním sázek a výplatou výher, u nichž je žádoucí, aby v zájmu provozovatele, nebo sázejících, zůstaly utajeny. Jméno sázejícího může být zveřejněno nebo sděleno jiné osobě pouze s výslovným souhlasem sázejícího.
2.    Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje jen na případy, kdy údaje a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher jsou předmětem dotazu soudu v občanském soudním řízení, dotazu orgánů činných v trestním řízení, nebo v řízení před notářem.

 

§ 20 – Ochrana osobních údajů


1.    Sázející bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, místo jeho trvalého nebo jiného pobytu a občanství, ve své evidenci po dobu 10 let od okamžiku posledního úkonu, který byl zaznamenán v centrální databázi provozovatele pro uzavírání internetové kurzové sázky. Bližší podrobnosti jsou předmětem souhlasu sázejícího se zpracováním osobních údajů.
2.    Sázející má právo kdykoli odepřít svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy v takovém případě končí jeho účast ve hře okamžikem, kdy dojde předmětný projev vůle sázejícího provozovateli. Odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů může být učiněno pouze v písemné formě a má stejné účinky jako zrušení hráčského konta ze strany sázejícího dle obchodních podmínek provozovatele.

 

§ 21 - Závěrečná ustanovení

 

1.    Sázející je povinen dodržovat vedle ustanovení tohoto herního plánu také obchodní podmínky provozovatele a rovněž veškeré obecně závazné předpisy, které se na jeho účast na sázkách vztahují.
2.    Provozovatel odvede zákonem stanovenou část výtěžku na veřejně prospěšné účely.
3.    Provozovatel může se souhlasem Ministerstva financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto herního plánu.
4.    V situacích, které neupravuje tento herní plán, ani obchodní podmínky, je závazné rozhodnutí provozovatele.
5.    Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dnem 23. 9. 2013.
Tento herní plán byl schválen na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky pod číslem jednacím MF-855887/2013/34  ze dne 16. 9. 2013.Zpět na předchozí stránku | Tisk stránky

 

Naše značky

Sociální sítě

Sázení je povoleno pouze hráčům starším 18 let.
Účast na sázkové hře může být škodlivá.